AdatvédelemSzavazzon, hogy tudjuk, mi a véleménye!

Önt érdekli a politika?

Igen
Nem
Csak bizonyos időszakokban (pl. választás) figyelek rá
Nem tudom

Közérdekű információk
a személyes adatok védelméről
Preambulum

A Sikeradó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a Látogatói személyes adatainak kezelését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.
A Sikeradó az alábbiakban tájékoztatja Látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről.
I.
Definíciók

Avtv.: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

II.
Adatkezelő, az adatkezelés célja

Az adatokat a Sikeradó kezeli, aki az adatok kezelőjeként az alábbiak szerint jár el:

A www.sikerado.hu internetes portál felkeresésével Látogatók személyes adatokat adnak át részünkre. Szervereink automatikusan regisztrálják a Látogatók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kezeljük. Az adatok kezelésére kizárólag szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, honlapunk elemzése, jobbítása és statisztikai adatok gyűjtése céljából kerül sor. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A Sikeradó részéről az adatkezelés kizárólag annak a céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyúttal alkalmas is.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Sikeradó a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Látogatók rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

III.
Egyedi azonosítók (Cookie-k) használata során kezelt adatok

A Sikeradó egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek, helyezhetnek el Látgatók számítógépén. A cookie-k használatára kizárólag a Látogatók autentikálásának megkönnyítése és perszonalizációs szolgáltatásaink működése érdekében kerül sor, azok más irányú kezelését nem végezzük.

A Látogatóknak természetesen lehetőségük van arra, hogy az egyedi azonosítók fogadását egyénileg letiltsák, azonban ebben az esetben nem fogják tudni igénybe venni a közösségi oldal perszonalizációs lehetőségeit, továbbá nem fogják tudni megtekinteni a regisztrációhoz kötött tartalmakat technológiai okok miatt.

IV.
A közösségi oldalon történő regisztráció során a Sikeradó rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezeléséről

A Sikeradó közösségi oldala által nyújtott egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Látogatóinknak regisztrációs űrlapot kell kitölteniük. A regisztráció során Látogatóink önkéntesen járulnak hozzá személyes adataik kezeléséhez, mely önkéntes hozzájárulással megteremtik a Sikeradó számára az adatkezelés jogalapját az Avtv. 3. § (1) a) pontjával összhangban.

A Sikeradó a regisztráció során önkéntes hozzájárulással átadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük Látogatóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk, melynek segítségével szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessük tovább.

Egyes információkat összesített és feldolgozott formában a fejlesztők rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a Látogatóink érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat.

A Sikeradó fenntartja magának a jogot arra, hogy az így átvett adatokat összesített formában, egyedi azonosításra alkalmatlan módon statisztikaként nyilvánosságra hozhatja annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

V.
A Látogatók közvetlen elérésére alkalmas személyes adatok

A Látogatók egyedi elérésére alkalmas személyes adatokat (így különösen: e-mail cím, telefonszám) kizárólag a Látogatók által előzetesen jóváhagyott cél érdekében, a látogatók előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük.

A Látogatók személyes adatait harmadik fél részére kizárólag törvényben előírt esetekben, illetve a Látogatók előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adjuk át.

Amennyiben a közösségi oldal szolgáltatásai bővülnek, ebben az esetekben tájékoztató anyagokat küldünk Látogatóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

VI.
Linkek

A Sikeradó szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Az ezen oldalak látogatása, illetve az azokon történő regisztráció kapcsán megadott személyes adatok felhasználását a látogatott link üzemeltetője, (továbbiakban szolgáltatók) adatvédelmi szabályzata határozza meg, ezért ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Sikeradó honlap szerkesztősége nem vállal felelősséget.

VII.
Látogatók jogainak gyakorlása

A Látogatók jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó adatkezelésről, mely tájékoztatás kérés esetén a Sikeradó tájékoztatást ad a Látogatók általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg azokat. Az Sikeradó a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatja Látogatóit.
.
A Látogatók bármikor jogosultak a helytelenül rögzített személyes adatainak kijavítását kérni. Látogatók továbbá jogosultak kérni a rájuk vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése írásbeli kérelemmel lehetséges.

Látogatók tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Amennyiben a tiltakozás jogossága egyértelműen megállapítható, abban az esetben a Sikeradó, mint adatkezelő három napon belül köteles eleget tenni az abban foglaltaknak.

A Látogatók jogaiknak megsértése esetén a Sikeradó, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per – választása szerint – az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

VIII.
Egyéb szabályok

A Sikeradó az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Budapest, 2010. december 27.
E-mail cím:


Jelszó: